surat1
CNC ýarag buraw maşyny

“Shandong Deshen Machinehing Co., Ltd.”

/ Eke / goşa / dört pyçakly buraw enjamy

Deşik buraw aralygy:1mm-40mm

Deşik buraw çuňlugy:4000mm çenli

Awtomatiki ýüklemek we ýüklemek ulgamy bar

Arza:Lukmançylyk gurallary, Awtoulag, aerokosmos, galyndy we ölmek, gidrawliki enjamlar, harby we ş.m.

surat2
Üç sany “Axis Gun” buraw maşyny

“Shandong Deshen Machinehing Co., Ltd.”

CNC gözegçilik:X, Y, Z oky CNC tarapyndan dolandyrylýar

Gaty buraw:3mm-100mm (BTA we ýarag burawlaýyş ulgamy)

Deşik buraw çuňlugy:3000mm çenli

Maşyn iş ulgamy:Drarag burawlamak we BTA burawlaýyş indeksli iş stoly hökmany

Arza:Göni deşik, ýapgyt deşik, kör deşik we basgançak deşik burawlamak wezipesi bar.

Awtoulag, motosikl senagaty, galyndy senagaty, harby senagat, howa giňişligi, gidrawlik klapan korpusy, dişli şkaf we kiçi çuňluklary gaýtadan işlemegiň beýleki böleklerinde giňden ulanylýar.

surat03
BTA çuň deşik buraw we buraw maşyny

“Shandong Deshen Machinehing Co., Ltd.”

Gaty buraw:20mm-150mm

Içgysgynç / ýanýan garşylyk:20mm-800mm

Deşik deşmek:50mm-800mm

Bu enjam silindr görnüşli çuň deşik böleklerini burawlamak we içgysgynç silindr çuňluk böleklerini işlemek üçin ýörite enjamdyr.Buraw wagtynda BTA rejimi kabul edilýär, ýagny ýag iýmitlendiriji ýag berýär we kesiş buraw turbasynyň içinden kesiş meýdançasynyň üsti bilen düşegiň arka tarapyndaky çip aýyrmak çelekine çykýar.Içgysgynç bolanda, ýag içgysgynç çyzygyň soňunda iýmitlenýär we çip kesilýän ýeriň üsti bilen enjamyň başyndaky çip aýyrmak çelekine goýberilýär.

surat04
Gunarag türgenleşikleri we BTA türgenleşikleri

“Shandong Deshen Machinehing Co., Ltd.”

indeksli ýarag türgenleşikleri:11.5mm-50mm

ýaragly türgenleşikler:3mm - 45mm

gaty karbid ýarag türgenleşikleri:1mm-den 12mm

BTA türgenleşikleri:17mm-160mm

BIZ hakda

Üstünlik

 • “Shandong Deshen Machinery Co., Ltd.”

Giriş

“Shandong Deshen Machinery Manufacturing Co., Ltd.” 2017-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň Dezhou şäherinde ýerleşýär.Dezhou Drillstar Cutting Tool Co., Ltd. (www.drillstarcuttingtool.com) dogan kompaniýasy.Deshen, çuň deşik buraw maşynlarynyň satuwy, önümçiligi we tehniki hyzmatlary, çuňňur deşik buraw gurallary we esbaplary, şeýle hem ýokary takyklyk bilen işlemek bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyr.

Düýbi Şandong welaýatynyň Dezhou şäherinde ýerleşýän bu hyzmat meýdany Hytaý we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Europeewropa we beýleki sebitleri öz içine alýar.Önümler howa, ýadro energiýasy, ýel energiýasy, maşyn öndürmek, awtoulag öndürmek, lukmançylyk enjamlary, lokomotiw gämi gurluşygy, galyndy senagaty, kömür we nebit senagaty, harby we ş.m. giňden ulanylýar.Kompaniýa, müşderiniň islegini maksat hökmünde we “dogruçyl hyzmat, ylmy we tehnologiki innowasiýa” hökmünde kabul edýär;birinji synp tehnologiýasy, birinji derejeli önümiň hili we birinji derejeli hyzmat Deşeniň baky ygrarlylygy we yzarlamasydyr.

önümleri

Innowasiýa

 • Deşik deşmek üçin Hytaýda indekslenip bolmaýan ýarag buraw zawody

  Hytaý satýan zawod ...

  Ajaýyp önümimiziň ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy, şeýle hem deşik öndürmek üçin ýarag burawlaýyş zawody satmak üçin iň oňat hyzmat üçin müşderilerimiziň arasynda gaty gowy meşhurlyga begenýäris, indi ISO 9001 şahadatnamamyz bar we bu önümi ökde. önümçilikde we dizaýnda 16 ýyldan gowrak tejribe, şonuň üçin önümlerimiz we çözgütlerimiz iň ýokary hilli we agressiw gymmaty bilen görkezilýär.Biziň bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz!Exce-den hoşal ...

 • Hytaýyň çuňňur buraw bölümi, Çuň burawlaýyş Mak, Gundrilling üçin çalt eltip bermek

  Çi üçin çalt eltip bermek ...

  Önümçiligiň ähli basgançaklarynda oňat enjamlaşdyrylan desgalarymyz we ýokary hilli gözegçilik, Hytaýyň çuň burawlaýyş bölümi, Çuňňur burawlaýyş enjamy, Gundrilling, ýokary derejeli önümleriň ajaýyp elýeterliligi bilen yzygiderli elýeterliligi üçin müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär. we satuwdan soňky hyzmat barha globallaşýan bazarda güýçli bäsdeşlige ukyplylygy üpjün edýär.Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik ...

 • Adaty karbid ýeke tüýdük içki sowadyjy Gun türgenleşikleri

  adaty karbid ýeke ...

 • Import edilen ýarag biti we gural çybyk wolfram karbid gundrill guraly ýasalan gundrill

  Import edilen ýarag bit we t ...

 • Fleke fleýta içki sowadyjy, karbid ýaragly türgenleşikler

  Fleke fleýta içki koo ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • Näme üçin dişli 17 dişden az bolup bilmeýär, az bolsa näme bolýar?

  Redaktoryň belligi Diş, durmuşda giňden ulanylýan ätiýaçlyk bölegi, awiasiýa, ýük daşaýjy, awtoulag we ş.m. bolsun, ulanylar.Şeýle-de bolsa, dişli dizaýn edilende we gaýtadan işlenilende, dişleriniň sany talap edilýär.Käbir adamlar 17 dişden az bolsa, ony öwrüp bolmaýandygyny, käbirleriniň bolsa ...

 • Çylşyrymly çuňluklar üçin netijeli işlemegiň usuly!

  Çylşyrymly çuňňur deşik işlemek has kynlaşýar.Bölekler köplenç gaty kiçijik deşik gutarmak, içki otaglar, deşik diametriniň üýtgemegi, konturlar, çukurlar, sapaklar we dürli deşik ugurlary ýaly goşmaça aýratynlyklary talap edýär.Şeýle berk çydamlylyk deşiklerini netijeli almak talap edilýär ...