ഗൺ ഡ്രിൽ ബുഷും ഗൈഡും

  • Gun Drill bush and guide

    ഗൺ ഡ്രിൽ ബുഷും ഗൈഡും

    ചിപ്പ് ബോക്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബുഷിംഗുകൾ കാർബൈഡ് ഗൺ ഡ്രിൽ നുറുങ്ങിൽ വ്യാപിക്കുകയും സ്റ്റീൽ ട്യൂബിന്മേൽ ചുരുങ്ങുകയും ഡ്രിൽ വിപ്പിംഗും വൈബ്രേഷനും നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗൺ ഡ്രില്ലിൽ തികഞ്ഞ സീൽ രൂപത്തിലുള്ള കോണ്ടൂർഡ് ഹോൾ.